CRITERIS D'AVALUACIÓ


CRITERIS  D’AVALUACIÓ


ESO
(Aquests criteris d'avaluació són provisionals pendents de veure com s'implementa el nou decret d'avaluació que afecta l'avaluació final.)

En tot el procés d’avaluació, es valorarà el domini i grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de la matèria, a més de la participació, l’actitud i l’expressió. D’aquesta manera, a més de l’assoliment dels objectius, serà imprescindible per superar la matèria, aspectes com ara l’interès que demostri cada alumne/a en els continguts del temari, la participació a classe i en les activitats musicals del centre i de fora, així com  haver mantingut al llarg del curs una actitud respectuosa vers el professorat, la resta de companys i les instal·lacions.

CONTINGUTS
1 ESO
2 ESO
4 ESCÈNIC
1.       Ritme al cos.
2.       Una veu prodigiosa.
3.       Mil i un instruments.
4.       La música clàssica.
5.       Arrels musicals.
6.       La teva música.
1.       La nostra primera música.
2.       Música i dansa.
3.       Cantem!
4.       Música clàssica… clàssica.
5.       El Romanticisme: dones i paisatges.
6.       El segle XX: “ismes de tota mena”.
1.      Música
2.      Teatre
3.       Dansa


METODOLOGIA
 • Metodologia didàctica essencial i procedimental.
 • Practiques per consolidar els continguts, interpretacions, exercicis, …
 • Treball en grup per fomentar el treball en equip.
 • S’atendrà a la diversitat amb diferents estratègies de treball adequat a les diferents necessitats individuals de cada alumne.


RECURSOS
 • Llibre de Música I i II (Ed. Santillana) per a 1r i 2n ESO respectivament.
 • Flauta i instruments dels que disposa el centre.
 • Quadern convencional i de paper pautat.


AVALUACIÓ
Els tipus d’avaluació en els procés d’ensenyament aprenentatge són els següents:
 • Avaluació inicial o diagnòstica
 • Avaluació contínua o formativa
 • Avaluació final o sumativa

40%
Proves orals i escrites
20%
Treballs i tasques realitzades a classe i a casa
20%
Pràctica musical i interpretació amb veu, flauta i/o altres instruments.
20%
Actitud, comportament  i interès envers l’assignatura, portant el material i participant en les activitats de la classe i el centre.RECUPERACIÓ I SUFICIÈNCIA
 • S’haurà de realitzar un treball (1 o 2 trimestres suspesos) i realitzar un examen (tot el curs suspès).
 • S’ha de presentar la llibreta o dossier amb tots els deures fets de totes les avaluacions fins al moment.
 • S’ha de fer una petita interpretació amb algun instruments de classe.
 • S’ha de millorar el treball, l’actitud i el respecte vers la matèria, els companys i el professor.MILLORA
 • Es farà una prova de millora a tots els alumnes interessats.
 • Els que vulguin també podran millorar la nota de la part pràctica.


PENDENTS
1r ESO: cal aprovar el 2n curs de música i presentar un dossier de recuperació que entregarà el professor sobre els temes proposats en la programació del curs.
2n ESO: cal presentar un dossier de recuperació que entregarà el professor sobre els temes proposats en la programació del curs.
4t ESO: cal presentar un dossier de recuperació que entregarà el professor sobre els temes proposats en la programació del curs


ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
 • Es farà una adaptació segons el seu expedient.
 • De cada tema només es treballarà un aspecte que serà el més assequible a l’alumne.
 • Els examens seran adaptats segons les seves necessitats.
 • A la classe pràctica se'ls facilitarà instruments alternatius com la percussió petita o algun xilòfon, i les notes es posaran amb lletres.


  

BATXILLERAT

(Arts escèniques, música i dansa)


MATÈRIES  
LLENGUATGE MUSICAL PRÀCTIC
4 h
Treball d’aula
ANÀLISI MUSICAL 1
4 h
Dossier
ANÀLISI MUSICAL 2
4 h
Web i dossier


AVALUACIÓ
40%
Proves orals i escrites
40%
Treballs i tasques realitzades a classe i a casa. Pràctica musical i interpretació amb veu, flauta i/o altres instruments. Audicions.
20%
Actitud, comportament  i interès envers l’assignatura, portant el material i participant en les activitats de la classe i el centre.


 • Per aprovar cadascuna de les avaluacions s'han d’haver entregat els treballs, exercicis, comentaris de text, fitxes i haver superat la prova escrita.
 • Es tindrà en compte l’expressió escrita, la creativitat i la sensibilitat en la pràctica instrumental.
 • És important l’assistència, la puntualitat i l’interès en preparar les tasques a realitzar a l’aula.
 • Es tindrà en compte la participació en activitats de centre com concerts, excursions a auditoris, conferències, tallers i audicions comentades.


RECUPERACIÓ I SUFICIÈNCIA
 • Si un alumne suspèn el curs podrà anar a suficiència al mes de juny, en les dates oficials marcades per la Junta Directiva.
 • S’haurà de realitzar un treball i/o un examen a criteri del professor.
 • S’ha de presentar la llibreta o dossier amb tots els deures fets de totes les avaluacions fins al moment.
 • S’ha de millorar el treball, l’actitud i el respecte vers la matèria, els companys i el professor.

MILLORA
 • Es farà una prova de millora a tots els alumnes interessats.
 • Els que vulguin també podran millorar la nota de la part pràctica.


PENDENTS
ANÀLISI MUSICAL I: es recuperarà aprovant el primer trimestre d’AM II.
ANÀLISI MUSICAL II: caldrà realitzar un examen pràctic i teòric.
LLENGUATGE MUSICAL: caldrà realitzar un examen pràctic i teòric.
HISTÒRIA DE LA MÚSICA: caldrà realitzar un examen pràctic i teòric.

Cap comentari:

Publica un comentari